Примитивни типове в C\C++

Променливите в езиците C\C++ са способ за запаметяване на данни в паметта. Променливите имат тип, което обуславя какви данни ще записваме в тях. Вградените типовете на промеливи са:

  • целочислени
  • дробни
  • символни
  • булеви(логически)

Целочислени променливи са:

  • short (2 байта)
  • int (4 байта)
  • long (8 байта)

*целочислените променливи могат да имат запазанета дума unsigned (буквално без знак) преди типа. Така имате само положителни цели числа.

Дробни променливи

  • float (4 байта)
  • double (8 байта)

Символната променлива се нарича char и има рамер 1 байт.

Булевата(логическата) променлива се нарича bool и има размер 1 байт.

Пример за деклариране и инициализиране на променливи:

#include
using namespace std;

int main()
{
//създаваме(декларираме) променлива с име var1 от тип int
int var1;
//присвояваме на var1 стойност 1
var1 = 1;
//декларираме променливи с имена var1 и var 2 от тип float
float var2,var3;
//можем да инициализираме(задаваме стойност) на променливи още при декларирането им
//в случая декларираме vra4 и var5 но инициализираме с 12 само var4
int var4 = 12, var5;
//декларираме променливи с имена var6 и инициализиране с 3.14
float var6 = 3.14;
//при нужда да пазим само положителни стойности можем да използваме unsigned
unsigned int var7;
//деклариране на символна променлива и инициализиране с 'A'
char varCH = 'A';
//булева променлива
bool check = 1;
return 0;
}
Нека направим кратко разяснение какво точно е размерът на дадена променлива (по-горе описаното в брой байтове за всеки отделен тип). Ще разгледаме short с цел да имаме по-малки числа за смятане, което респективно да динесе яснота от примера. Short има размер 2 байта = 16 бита (знаем че 1 байт = 8 бита). Това значи че големината на short e 16 бита или 216 = 65536, като разделим това на две: отрицателна и положителна част виждаме че диапазона на променлива от тим short е от -32768 до 32767 (0-та е към положителната част за това горната ни граница е 32768 – 1 = 32767). Този диапазон записан като степени на 2 изглежда така: от -215 до 215 – 1. Ако дефинираме обаче short като unsigned short отнотово големината е 2 байта или 16 бита но всичките тези битове се използват само за положителна част на променливата. Тогава unsigned short е в диапазона от 0 до 65535 или записано иначе:от 0 до 216 – 1.

#include
using namespace std;

int main()
{
short var = 32767;
cout << var << endl;
var++;
cout << var << endl;
var++;
return 0;
}

Изходът на този код би бил следният:

32767
-32768