Намиране на средно аритметично на елементите в масив с цели числа

Намирането на средно аритметично на масив от цели числа се свежда до решаването на две задачи:

 • Намиране на сбора на числата от масива
 • Разделяне на вече намерения сбор на големината на масива
 • *средно аритметичното на редица от числа може да бъде дроб, което налага превръщането на int в double

  int sum_of_arr(int arr[], int arr_size){
    int sum = 0;
    for(int i=0; i<arr_size; ++i)
      sum+=arr[i];
    return sum;
  }

  double avg_of_arr(int arr[], int arr_size){
    return (double) sum_of_arr(arr, arr_size) / arr_size;
  }