Генериране на случайни числа с rand()

Генерирането на случайни числа (от тип int) се постига чрез функцията rand. Тя връща псевдослучайно цяло число в диапазона 0 до RAND_MAX (32767) и за използване й е нужно включването (#include) на библиотеката .
Синтаксис на функцията rand:

int rand( void );

Използването на функцията srand преди извикването на rand е задължително за коректното генериране на псевдослучайни числа и за използването й е нужно включване (#include) на библиотеката . Функцията srand определя началната точка за генериране на поредица от псевдослучайни цели числа в текущата нишка.
Синтаксис на функцията srand:

void srand(  unsigned int seed   );

Практиката е srand да се извиква в началото на main функкцията и е редно да бъде извиквана само веднъж. Целта при всяко компилиране на програмата да имаме различна поредица от случайни числа се постига като зададем за начална точка текущото системно време. Това се постига чрез функцията time, за която е нужно включването (#include) на библиотеката .
Пример:

srand( (unsigned)time( NULL ) );

Нека разгледаме няколко примера и съответният изход:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    srand(time(NULL));
    //ще изведе случайно число
    cout << rand() << endl;
    //ще изведе случайно число между 0 и 100
    cout << rand()%101 << endl;
        //ще изведе случайно число между -10 и 10
    cout << rand()%21-10<< endl;
    return 0;
}

Примерен изход на този код би бил следният:

4275
94
-5